Friday, October 31, 2014

Granite Castle, Ba Da Guan, Qingdao, China

fireplace mantel photos

Mdm Chiang Kai-shek and Chiang Kai-shek


Rosario Gerhardt, Qin Wang, Xiaoye Huo
No comments:

Post a Comment